Please take the time to read through our Club Policies and Procedures:
All Club Policies and Procedures (PDF)